HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Top ngành nghề đầu tư vốn nước ngoài FDI tại Việt Nam

Xếp hạng

 

Số dự án

Vốn đăng ký
(Triệu đô la Mỹ)

1

Tổng số

22.594

293.700,4

2

Công nghiệp chế biến, chế tạo

11.716

172.717,6

3

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

2.248

5.433,2

4

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

2.193

2.643,9

5

Thông tin và truyền thông

1.477

4.718,7

6

Xây dựng

1.384

10.658,7

7

Vận tải, kho bãi

607

4.280,9

8

Hoạt động kinh doanh bất động sản

581

52.203,7

9

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

545

11.494,7

10

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

522

3.573,8

11

Giáo dục và đào tạo

316

741,2

12

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

236

495,1

13

Hoạt động dịch vụ khác

157

765,3

14

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

135

3.029,7

15

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

122

1.602,0

16

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

108

12.907,6

17

Khai khoáng

104

3.497,9

18

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

                      87

1.485,3

19

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

56

1.451,1

Nguồn: Tổng cục thống kê (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2016)