HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.

Quyền tác giả gồm 2 quyền:

 • Quyền nhân thân (quyền tinh thần)
 • Quyền tài sản (quyền thương mại)

Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009

 

Quyền nhân thân

Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với tác giả, không định giá được bằng tiền và không thể chuyển giao cho chủ thể khác, trừ quyền công bố tác phẩm.

Khi tạo ra tác phẩm, tác giả mặc nhiên có toàn quyền nhân thân mà không cần phải đăng ký.

Quyền nhân thân bao gồm các quyền:

 • Đặt tên cho tác phẩm.
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm.
 • Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm (khác với các quyền nhân thân khác, đây là quyền được phép chuyển giao cho chủ thể khác).
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác thay đổi tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009

 

Quyền tài sản

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Quyền tài sản bao gồm các quyền:

 • Làm tác phẩm phái sinh như: dịch tác phẩm sang ngôn ngữ khác, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn,…
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.
 • Sao chép tác phẩm.
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng.
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
 • Được trả tiền thù lao khi tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm.
Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009

PLF là Tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam – đơn vị được Cục sở hữu trí tuệ cho phép thay mặt các cá nhân, doanh nghiệp xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Quý khách cần tư vấn về quyền tác giả, vui lòng liên hệ PLF

Liên Hệ