HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Ngành nghề bị cấm và ngành nghề Việt Nam chưa cam kết

Có một số ngành nghề được phép kinh doanh ở quốc gia khác nhưng có thể bị cấm tại Việt Nam. Và cũng có những ngành nghề mới Việt Nam chưa quy định mà nhà đầu tư có thể đón đầu.

 

Ngành nghề bị cấm

Vì lí do an ninh, quốc phòng, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,… Việt Nam nghiêm cấm các hoạt động đầu tư, kinh doanh vào 7 lĩnh vực sau:

 • Mại dâm
 • Pháo nổ
 • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người
 • Các chất ma túy quy định tại Phụ lục 1 Luật đầu tư 2014
 • Các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 Luật đầu tư 2014
 • Mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của công ước CITES và Phụ lục 3 Luật đầu tư 2014

 

Ngành nghề chưa cam kết

Đối với các ngành nghề mà Việt Nam chưa cam kết mở cửa trong các Điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam chưa có quy định thì các cơ quan chuyên ngành của Việt Nam sẽ xem xét quyết định cấp phép đầu tư.

Đối với các ngành nghề Việt Nam chưa cam kết trong các điều ước quốc tế nhưng được pháp luật chuyên ngành của Việt Nam quy định thì áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Một số Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên bao gồm:

 • Cam Kết Chung Về Dịch Vụ Của Việt Nam Trong WTO,
 • Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAs),
 • Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA),
 • Các hiệp định thương mại tự do FTAs

Đối với các ngành nghề Việt Nam chưa quy định thường phải thực hiện khá nhiều thủ tục phức tạp và xin ý kiến ở nhiều cơ quan chức năng, nhà đầu tư nên tham vấn ý kiến chuyên gia khi có những dự định này.

Liên Hệ