HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi được chấp thuận thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư sẽ được cấp 2 giấy phép:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hai loại giấy này được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trước và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sau. Vì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Liên Hệ