HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Đảm bảo đầu tư tại Việt Nam

Để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư khi kinh doanh tại Việt Nam, Nhà nước Việt Nam có những cam kết về môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài.

 

Đảm bảo quyền sở hữu tài sản

Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trường hợp vì lý do chính đáng (lợi ích quốc gia, an ninh quốc phòng, phòng, chống thiên tai,…) mà Nhà nước Việt Nam muốn trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư thì nhà đầu tư được bồi thường theo quy định.

Điều 9 Luật Đầu tư 2014

 

Chuyển tài sản ra nước ngoài

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

 • Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
 • Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
 • Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Điều 11 Luật Đầu tư 2014

 

Được đối xử bình đẳng

Nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng như nhà đầu tư Việt Nam:

 • Không bắt buộc phải mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam.
 • Không bị hạn chế về địa điểm, đối tượng, phạm vi hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Không cần tuân thủ một tỷ lệ xuất khẩu, nhập khẩu, nội địa hóa hàng hóa, dịch vụ bất kỳ.
 • Không bắt buộc thực hiện các hoạt động R&D (nghiên cứu và phát triển) tại Việt Nam hay nước ngoài.

Điều 10 Luật đầu tư 2014

 

Đảm bảo quyền lợi khi pháp luật thay đổi

 1. Nếu văn bản pháp luật mới quy định một mức ưu đãi đầu tư mới cao hơn mức nhà đầu tư đang được hưởng, nhà đầu tư sẽ được quyền hưởng mức ưu đãi mới cho thời gian còn lại của dự án.
 2. Nếu văn bản pháp luật mới quy định một mức ưu đãi đầu tư mới thấp hơn mức ưu đãi hiện tại mà nhà đầu tư được hưởng thì nhà đầu tư vẫn tiếp tục được hưởng mức ưu đãi hiện tại cho khoản thời gian còn lại của dự án.

Cam kết ở mục (1) không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe, bảo vệ môi trường.

Trường hợp vì các lý do luật định mà nhà đầu tư không được hưởng mức ưu đãi nêu trên, nhà đầu tư sẽ được xem xét bồi thường bằng hình thức:

 • Khấu trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế.
 • Điều chỉnh hoạt động đầu tư. 
 • Và các phương thức khắc phục thiệt hại khác.

Các biện pháp này chỉ được áp dụng khi nhà đầu tư có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 3 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Điều 13 Luật đầu tư 2014, Điều 3 Nghị định 118/2015/NĐ-CP

 

Tự do lựa chọn giải quyết tranh chấp về đầu tư

Nhà đầu tư được tự do lựa chọn cơ quan tài phán để giải quyết tranh chấp bao gồm:

 • Tòa án Việt Nam.
 • Trọng tài Việt Nam.
 • Trọng tài nước ngoài.
 • Trọng tài quốc tế.
 • Trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận thành lập.

PLF thường tư vấn cho khách hàng lưa chọn trọng tài nước ngoài và trọng tài quốc tế, vì đây là hai cơ quan có thể đảm bảo được tính minh bạch và khách quan nhất.

Điều 14 Luật đầu tư 2014

 

Liên Hệ