HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.

Quyền tác giả gồm 2 quyền:

  • Quyền nhân thân (quyền tinh thần)
  • Quyền tài sản (quyền thương mại)
Liên Hệ